Emma Hjorth Skole - Utvidelse til 3-parallel skole og ny flerbrukshall 

Gamle Emma Hjorth barneskole er et bygg fra 1997 med tidstypisk horisontal inndeling og store takflater. Bygget er inndelt i 3 lange og smale bygningsvolum plassert trappevis nedover terrengets nivåer

Skolen er lokalisert i Tokes vei 50, 1336 Sandvika. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende barneskole fra 2- til 3-parallell og oppføring av ny flerbrukshall. Dette innebærer blant annet ombygging og oppussing av eksisterende bygg, og oppføring av nytt tilbygg med elevfløy. Eksisterende bygg er på ca. 6000 m2 BTA og nye bygg er samlet på ca.  2800 m2 BTA.

Emma Hjorth barneskole skal utvides fra 2-parallell til 3-parallell skole og det skal bygges ny flerbrukshall i basketballbanestørrelse. Oppsummert består prosjektet av blant annet:

Tilbygg for å utvide skolen med en parallell
Ombygging av eksisterende bygg for å tilpasse økt antall lærere og tilfredsstille myndighetskrav
Vedlikeholdsarbeider, herunder:

Nytt belysningsanlegg
Nye ventilasjonsaggregater
Fullsprinkling av skolen
Nytt adgangskontrollanlegg
Utvidelse av eksisterende garderober for å ivareta tre-trinns renholdssoner
Utbedring/behandling av overflater i eksisterende bygg
Etablering av utvendig solavskjerming

Erstatte dagens gymsal med flerbrukshall i basketballbanestørrelse
Ny energisentral med lokal termisk fornybar energiproduksjon som dekker hele skoleanlegget for å erstatte dagens elektrokjel
Opparbeidelse av utomhusarealer med lekearealer, aktivitetsarealer, streetbasketballbane og amfi
Tiltak for å håndtere overvann, brannvannsdekning og diverse arbeider på VA-anlegg
Ny kiss’n’ride og parkeringsløsning
 

Oppdragsgiver er Bærum kommune. Bærum kommune Eiendom har ansvar for å ivareta Bærum kommunes eiendomsfunksjoner gjennom byggherrerollen og utvikling, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. 

 

Aktører